Region Västerbotten genomför en klinisk granskning

mars 23, 2022

Under första kvartalet 2022 har Region Västerbotten granskat Brainsafes metoder och app för att validera den kliniska evidensen. Region Västerbotten sammanställde det vetenskapliga underlaget från sökningar på PubMed och analyserade och jämförde det med Brainsafes metoder och app. En sammanfattning av regionens granskning finns nedan.

Stegvis rehabilitering
Brainsafe ger struktur i återgång till sport genom en process baserad på hjärntrappan. Denna metodologi har använts internationellt och i Sverige under väldigt lång tid och är en av rekommendationerna från Berlin-mötet 2016 gällande omhändertagande i hjärnskakningar.

Buffalo treadmill
Den medicinska bakgrunden till varför man bör inkludera ett konditionstest är underbyggt. En systematisk genomgång visar att flera studier tyder på att fysiologisk dysfunktion överskrider nuvarande kliniska mått på återhämtning från sportrelaterad hjärnskakning, vilket stöder en buffertzon med gradvis ökande aktivitet innan återgång. En systematisk utvärdering av träningsförmågan hos individer med hjärnskakning har visat att Buffalo Treadmill test är säkert och tillförlitligt för att bedöma symtom efter hjärnskakning och får anses som golden standard inom hjärnskakningstest för konditionsbiten.

Gapski-Goodman
Gapski-Goodman Test (GGT) är ett fysiskt ansträngningstest som används för att efterlikna en dynamisk sportmiljö och hjälpa till att utvärdera en idrottares beredskap att återgå till aktivitet. GGT är mer specifikt ett standardiserat fysiskt ansträngningstest som kan användas för att avgöra om en idrottare har uppnått full återhämtning från autonom och cerebrovaskulär dysfunktion efter hjärnskakning.

Kognitiva tester
Konsensus från Berlin 2016 samt vetenskaplig litteratur är att datoriserade neurokognitiva tester i kombination med symtom- och motorkontrollbedömningar, kan hjälpa att hantera och utvärdera patienter med sportrelaterad hjärnskakning. Av denna anledning rekommenderar National Athletic Trainers’ Association (USA) användningen av ett flerdimensionellt utvärderingsprotokoll för hjärnskakning. Detta stöds även av en metaanalys som stöder denna rekommendation. Olika former av datoriserade neurokognitiva tester inkluderas i modern hjärnskakningsscreening då de underlättar storskalig hjärnskakningsbedömning och -hantering.