Användarvillkor

1. Tillämplighet, omfattning m.m.

1.1

Dessa avtalsvillkor gäller mellan Brainsafe AB, org.nr. 559240-5897, (”Brainsafe”) och användaen som registrerar sig som kontorinnehavare (”Kontoinnehavaren”) avseende Brainsaf’es tillhandahållande av konto (”Konto”) och tillhörande tjänster på den tekniska plattformen för Kontoinnehavare som Brainsafe tillhandahåller för iOS och Android (”Appen”) samt på webbplatsen www.brainsafe.se.

1.2

Kontoinnehavaren träffar avtal med Brainsafe genom att acceptera användarvillkoren vid registrering av sitt Konto vid första inloggning,  enligt vid var tid gällande anvisningar på Appen (”Avtalet”). Avtalet ska anses ingånget när Kontoinnehavaren har registrerat Konto i Appen. Genom sådan registrering accepterar Kontoinnehavaren således dessa avtalsvillkor.

1.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att de kontaktuppgifter som lämnas vid Avtalets ingående är korrekta och förbinder sig att under hela avtalstiden hålla sin profil på Appen uppdaterad och aktuell. Eventuella ändringar ska meddelas Brainsafe utan dröjsmål via e-mail till support@brainsafe.se.

1.4

Dessa avtalsvillkor, samt instruktioner, policys och övrig information kring tjänsten finns tillgänglig i Appen.

2. Allmänt om Konto och Appen

2.1

Tecknande av Avtal och registrering av Konto och efterföljande inloggning kräver att kunden förfogar över en email adress och upprättar ett lösenord.

2.2

Kontoinnehavaren ansvarar för varje handling som företas vid användning av Kontot. Ett Konto får endast nyttjas av den användare som Kontot registrerats på och får inte överlåtas eller upplåtas till någon annan. En vårdnadshavare har dock rätt att använda tjänsten och Kontot för barns räkning, under förutsättning att barnet är under arton (18) år. Brainsafe ansvarar inte för utomståendes missbruk av Konto eller för konsekvenser och eventuella skador därav.

2.3

Kontoinnehavaren ansvarar för att Konto används i enlighet med Avtalet, andra villkor som anges i Appen samt vid var tid gällande rätt. Kontoinnehavaren ansvarar ensam för den information som denne publicerar på eller via Appen och är således ensam ansvarig för innehållet däri.

2.4

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren de tekniska specifikationer, förutsättningar och begränsningar i Appen som framgår av Brainsafe’s vid var tid gällande tjänste- och produktbeskrivningar avseende Appen, vilka finns tillgängliga i Appen.

2.5

Genom att öppna Konto i Appen, bekräftar och accepterar Kontoinnehavaren att de angivna kontaktuppgifterna kan användas av Brainsafe för att kontakta Kontoinnehavaren via mail- och notisutskick med information och erbjudanden. Kontoinnehavaren har rätten att avregistrera sig specifikt för denna kommunikation. Brainsafe är skyldig att, utan dröjsmål, bifalla Kontoinnehavarens förfrågan då denna registreras hos Brainsafe.

2.6

Innehåll som publiceras eller tillhandahålles av Brainsafe i Appen utgör ett komplement till den medicinska rådgivningen som vårdgivaren ger och är inte avsett att användas i stället för en läkares bedömning, diagnos eller behandling för någon sjukdom. Användning av Appen är endast ett komplement till den gängse vården, och är avsett som ett hjälpmedel för vårdgivare att tillhandahålla effektiv vård till sina patienter. Brainsafe bär inte i något avseende ansvar som vårdgivare.

2.7

Med hänsyn till tjänstens tekniska utformning är Appen och tjänsten begränsad till vissa specifika sjukdomsslag, som vid var tid anges i Appen

3. Brainsafe’s ansvar

3.1

Med de begränsningar som anges i denna punkt 4, ansvarar Brainsafe för att Appen:
a) är tillgänglig enligt punkt 4.3 – 4.6

3.2

Brainsafe ansvarar för att hålla sådan uppsikt över och sådant ansvar för Appen som följer av lag (2002:562) om elektronisk handel och andra informationssamhällets tjänster samt lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Brainsafe ansvarar inte för förlust av data.

3.3

Brainsafe ansvarar inte för innehåll som länkats till eller från Appen.

3.4

Brainsafe har som målsättning att Appen kontinuerligt ska ha hög tillgänglighet. Kontoinnehavare ska tillhandahållas en rimlig möjlighet att kunna besöka Kontot och Appen under dygnets alla timmar. Kontoinnehavaren kan utföra baslinetesterna med hjälp av Appen’s instruktioner. Kontoinnehavaren kan utföra rehabiliteringssstegen vid misstänkt hjärnskakning.

3.5

Brainsafe ansvarar inte för avbrott i tillgängligheten som orsakas av:
a) fel i Kontoinnehavarens hårdvara/utrustning, anslutande nätverk, Kontoinnehavarens programvara eller fel i programvara som utgör tredjepartsprodukt och som Brainsafe, trots att Brainsafe på ett fackmannamässigt sätt försökt åtgärda eller kringgå, ej kan avhjälpa;
b) annan omständighet som Kontoinnehavaren ansvarar för enligt Avtalet;
c) virus eller annat angrepp på säkerheten som trots att Brainsafe på ett fackmannamässigt sätt vidtagit skyddsåtgärder; eller
d) omständighet som utgör force majeure enligt punkt 10 nedan.

3.6

Brainsafe ansvarar för driften och vidareutveckling av Appen, såsom lagring av information och annan information som tillhandahålls i Appen av Brainsafe.

3.7

Avbrott eller fel i Appens tillgänglighet ska anmälas utan dröjsmål till Brainsafe’s kundtjänst via support@brainsafe.se.

3.8

Brainsafe ansvarar inte för fel som beror på Kontoinnehavaren eller något förhållande som Kontoinnehavaren ansvarar för. Brainsafe ansvarar vidare inte för någon form av personskada eller andra följder, som kan vara ett resultat, direkt eller indirekt, av användning eller felanvändning av information som ges, presenteras i eller hänvisas till i Appen. Brainsafe’s ansvar är under alla omständigheter begränsat till ansvar för styrkt, direkt skada och till ett maximalt belopp motsvarande tolv tusen (12 000) kronor. Brainsafe svarar således inte för följdskador, utebliven vinst, utebliven förväntad besparing och/eller andra indirekta skador.

4. Immateriella rättigheter m.m.

4.1

Äganderätt, upphovsrätt och alla övriga rättigheter till Brainsafe’s varumärke, firma, och Appen samt samtliga dokument som används och/eller tillhandahålles av Brainsafe i Appen, såsom men inte begränsat till dessa allmänna kundvillkor, tillhör Brainsafe med ensamrätt. Brainsafe förbehåller sig således den exklusiva rätten att använda ovanstående material. All kopiering, ändring, överlåtelse och/eller annan användning av Brainsafe’s material som inte uttryckligen tillåts enligt Avtalet eller Brainsafe’s instruktioner från tid till annan är förbjuden. Kontoinnehavaren bekräftar och accepterar att otillåten användning av Brainsafe’s immateriella rättigheter kan, utöver att utgöra brott mot Avtalet, vara brottsligt. Brainsafe’s förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid händelse av sådan otillåten användning av Brainsafe’s immateriella rättigheter.

4.2

Eventuella immateriella rättigheter som uppkommer som ett resultat av Brainsafe’s tillhandahållande av Appen och/eller andra tjänster åt Kontoinnehavaren, ska tillfalla Brainsafe med ensamrätt. Sådan ensamrätt inkluderar en rätt att fritt ändra, vidareöverlåta och vidareupplåta sådant resultat.

5. Otillåten användning och information

5.1

Brainsafe ser allvarligt på all otillåten användning av Kontot och Appen i strid med dessa allmänna villkor och/eller Brainsafe’s vid var tid gällande policys angående säkerhet, etik m.m. Brainsafe kommer proaktivt att vidta åtgärder mot konstaterad eller förutsedd otillåten användning av Kontot, Appen etc.

5.2

Brainsafe förbehåller sig rätten att, med föregående varning eller meddelande härom till Kontoinnehavaren, när som helst utan ansvar för eventuella konsekvenser, ta bort information från Appen, stänga av Kontoinnehavarens Konto eller vidta andra åtgärder p.g.a. Kontoinnehavarens avtalsbrott eller för att skydda Appens renommé och tillförlitlighet. Vid sådan avstängning har Brainsafe dessutom rätt att säga upp Avtalet enligt punkt 8.2 nedan.

5.3

Om Kontoinnehavaren brutit mot Avtalet eller gällande rätt, eller använt Appen på olagligt eller otillåtet sätt, är Kontoinnehavaren skyldig att ersätta och hålla BrianSafe skadeslöst från all skada som Brainsafe orsakas härav (inklusive men inte begränsat till ombudsarvode, rättegångskostnader och alla anspråk från tredje part).

6. Avtalstid och uppsägning

6.1

Avtalet gäller tillsvidare från och med den tidpunkt Kontoinnehavaren registrerat ett Konto hos Brainsafe. Kontoinnehavare har alltid rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sker sådant upphörande ska Brainsafe skyndsamt ta bort det avslutade Kontot samt avlägsna all tillhandahållen och lagrad information relaterad till Kontoinnehavaren.

6.2

Brainsafe har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande om Kontoinnehavaren bryter eller med sannolika skäl förefaller bryta mot dessa avtalsvillkor eller annan bestämmelse i Avtalet och inte inom trettio (30) dagar från skriftligt påpekande därom vidtar rättelse. Vid sådan uppsägning stängs Kontoinnehavarens Konto av, varefter Avtalet automatiskt upphör att gälla. Information angående Kontoinnehavaren som lagrats ska även skyndsamt tas bort.

6.3

Kontoinnehavare som har avstängts från Konto i enlighet med denna punkt har inte rätt att återregistrera eller registrera nytt Konto utan att särskilt tillstånd erhållits av Brainsafe.

7. Utveckling och villkorsändring

7.1

Brainsafe förbehåller sig rätten att förändra omfattning och funktion av Konto och Appen. Produkt- och tjänsteutveckling kan exempelvis, men inte enbart, avse layout, innehåll, tjänsten eller funktionalitet och kan innebära att Avtalet påverkas. Sådana förändringar kommer att meddelas via Appen och/eller e-post. Vid var tid gällande allmänna kundvillkor kan erhållas i Appen.

7.2

Kontoinnehavaren äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall Brainsafe’s förändring av Appen eller Avtalet är till väsentlig nackdel för Kontoinnehavaren och äger vid sådan uppsägning rätt till återbetalning av eventuellt förutbetalt belopp avseende inbokat men ej genomfört videomöte.

8. Force Majeure

8.1

Brainsafe ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, myndighetsutövning, arbetstvister, olyckshändelser, fel eller försening av underleverantör, driftstopp i allmänna kommunikationssystem eller annan omständighet utanför Brainsafe’s kontroll och som Brainsafe skäligen inte förväntas räkna med och vars följder Brainsafe inte skäligen kunnat undvika eller övervinna. För det fall omständighet i enlighet med denna punkt kvarstår under en period som överstiger en (1) månad har part rätt att säga upp Avtalet med omedelbar verkan.

9. Meddelanden

9.1

Kontoinnehavaren ska uppge den e-postadress och namn till vilken Kontoinnehavaren önskar att Brainsafe från tid till annan ska sända bekräftelse, påminnelse och andra meddelanden. Kontoinnehavaren är skyldig att utan dröjsmål meddela Brainsafe om förändringar i sina kontaktuppgifter. Uppsägning eller andra meddelanden ska ske genom e-post.

9.2

Meddelandet ska anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a) om avsänt med e-post eller sms: när mottagandet behörigen bekräftats,
b) om avsänt med rekommenderat brev: två arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran, eller
c) om avlämnat med bud: vid överlämnandet.

10. Personuppgifter

10.1

För information om hur Brainsafe hanterar och behandlar Kontoinnehavares personuppgifter så hänvisas till Brainsafe’s integritetspolicy . I integritetspolicy finns detaljerad information om Brainsafe’s personuppgiftshantering, inklusive tydliga instruktioner om Kontoinnehavares rättigheter samt hur dessa rättigheter kan utövas.

11. Övrigt

11.1

Kontoinnehavaren får ej överlåta Avtalet samt rättigheter och/eller skyldigheter till följd av Avtalet till annan part.

11.2

Brainsafe har rätt att anlita underleverantör för fullgörandet av sina förpliktelser enligt Avtalet.

12. Tvist

12.1

För Avtalet ska svensk rätt äga tillämpning. Tvist med anledning av Avtalet ska avgöras av allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.